Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam bedrijf: Gio’s kidzstore

Adres: Drie Decembersingel 259 5921 AB Venlo;

Telefoonnummer: 06-384 099 90

E-mailadres: gios.kidzstore@gmail.com

KvK-nummer:74241419

Btw-identificatienummer: NL001848307B34

Eori: NL160854556

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  1. ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  Artikel 6 Herroepingsrecht

  Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
   1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
   2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

   Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

   1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
   3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

   Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
   2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
   3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
   1.  
   2. Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
    1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
    2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
    3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
    4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

    Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

    De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

    1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
    2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
    3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
    1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
    2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
    1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
    2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
    3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
    4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
    5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
    6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
    7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
    8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
    9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
      • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
      • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
      • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
       1. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
       1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
       2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

       Artikel 11 De prijs

       1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
       2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
       3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
       4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

       a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

       b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

       1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

       Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

       1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
       2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
       3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

       Artikel 13 Levering en uitvoering

       1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
       2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
       3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
       4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
       5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

       Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging.

       Opzegging:

       1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
       2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
       3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

     Duur:

     1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

     Artikel 15 Betaling

     1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
     2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
     3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
     4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
      1. volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

      Artikel 16 Klachtenregeling

      1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
      2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
      3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
      4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

      Artikel 17 Geschillen

      1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

      Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

      Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Betalingen via Klarna Nederland.

Shipping Policy Nederland
Deze Shipping Policy geldt voor de bezorging en het afhalen van goederen en services aan
Klanten binnen Nederland.
Klarna behoudt het recht om zonodig de policy aan te passen en zal de Winkelier hiervan
minimaal 1 maand voor de veranderingen effect hebben, van op de hoogte brengen.

 1. Algemene vereisten
  De Winkelier zal zijn verkochte goederen of diensten afleveren op de in sectie 2, 3 of 4
  beschreven manier.
  De Winkelier moet Klarna’s verzoek om informatie over een bepaalde transactie of Vordering
  binnen 24 uur beantwoorden. Dit geldt voor alle dagen waarop een Winkelier actief is, onder
  andere met het versturen van goederen en/of activeren van Vorderingen. De Winkelier zal
  Klarna zijn meest recente contactgegevens doorgeven (e-mailadres) voor zulke risico
  gerelateerde vragen.
  De Winkelier zal goederen niet versturen of afgeven als hij geïnformeerd is dat een bepaalde
  Vordering een hoog risico heeft volgens Klarna’s veiligheidscontroles.
  De Winkelier zal informatie, gerelateerd aan de bezorging/afgifte (trackingnummer, bewijs van
  bezorging, autorisatie en identificatie door een derde partij) van goederen, minimaal zes
  maanden (6) opslaan en op verzoek aan Klarna beschikbaar stellen.
 2. Bezorging door een extern bedrijf
  De volgende regels zullen worden gevolgd als er gebruik wordt gemaakt van een externe
  bezorgdienst (bijv. DHL):
 3. De goederen zullen worden verzonden met een track and trace, met de mogelijkheid om
  de goederen online te volgen naar de persoon en het afleveradres die door Klarna zijn
  goedgekeurd toen de order werd geplaatst.
 4. Het trackingnummer zal aan Klarna worden verstrekt met de activering van de Vordering
  of, als dit niet mogelijk is, na een verzoek van Klarna.
 5. De gebruikte bezorgdienst zal de volgende controles uitvoeren
  • Thuisbezorging: De goederen zullen niet aan een ander persoon of op een ander
  afleveradres worden uitgegeven dan door Klarna is goedgekeurd. Aflevering aan
  personen waarvan kan worden aangenomen dat ze voor de geadresseerde
  gemachtigd zijn, zijn toegelaten (bijvoorbeeld familie wonend op hetzelfde adres). De
  bezorgdienst zorgt voor een bewijs van aflevering, waarop de datum en tijd van de
  bezorging staan en de naam van de ontvanger. Voor bestellingen van meer dan 200
  EUR is een handtekening vereist.
  • Bemande ophaalpunten (bijv. Pakjegemak/Kiala): Als de goederen niet konden
  worden bezorgd of als de klant ervoor heeft gekozen om het product af te halen
  zullen de goederen worden verzonden naar het afhaalpunt van de bezorgdienst dat
  het dichts bij het goedgekeurde adres ligt (de eerste twee cijfers van de postcode
  van het afhaalpunt moeten hetzelfde zijn als de door Klarna goedgekeurde
  postcode) of binnen een straal van 10 km van dit adres. De bezorgdienst dient
  ervoor te zorgen dat het ID van de geadresseerde en de persoon die de goederen
  ophaalt (als dit een ander persoon is) gecontroleerd worden. Het afhaalpunt heeft
  een bewijs van aflevering met daarop de datum en tijd van de afgifte, de naam van
  de geadresseerde en, indien van toepassing, de gemachtigde persoon en de
  handtekening van de persoon die de spullen komt ophalen.
  • Onbemande ophaalpunten (bijv. Pakketautomaat): Bezorging naar een onbemand
  ophaalpunt is alleen mogelijk als Klarna de bezorging naar een secundair adres
  toestaat en dit adres is goedgekeurd door Klarna. Op verzoek van Klarna zal de
  Winkelier informatie geven over het telefoonnummer – en indien mogelijk de
  eigenaar van het telefoonnummer – waarnaar de PIN-code is gestuurd.
 6. De Winkelier zal op verzoek van Klarna – waar mogelijk – de bezorgdienst vragen om
  een bezorging te stoppen en Klarna informeren over alle ontwikkelingen aangaande de
  bezorging.
 7. Om de administratieve werkzaamheden van een Winkelier te beperken, mag de
  Winkelier Klarna machtigen om informatie direct van de bezorgdienst op te vragen of om
  de bezorgdienst te vragen een bepaalde bezorging te stoppen.
 8. Bezorging met een eigen bezorgdienst
  De volgende regels zullen in acht worden genomen als een Winkelier zijn eigen bezorgdienst
  gebruikt:
 9. De goederen zullen worden verstuurd aan een adres dat door Klarna is goedgekeurd ten
  tijde van de bestelling.
 10. De Winkelier zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van bezorging heeft, waarop de datum
  en tijd van de bezorging en de naam en handtekening van de ontvanger staan.
 11. De Winkelier zal op verzoek van Klarna de bezorging stoppen en Klarna informeren over
  alle ontwikkelingen aangaande de bezorging.
 12. Ophalen in fysieke winkels
  De volgende regels zullen in acht worden genomen als goederen worden uitgegeven in fysieke
  winkels:
 13. De goederen worden alleen afgegeven aan de klant of een persoon die hier door de
  klant toe gemachtigd is. De machtiging zal worden opgemaakt en opgeslagen.
 14. De Winkelier zal de ID-kaart controleren van zowel de klant als de persoon aan wie de
  goederen worden meegegeven.
 15. De Winkelier zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van uitgifte heeft, waarop het
  volgende staat: De datum en tijd van de afgifte, de opgehaalde goederen, prijzen, de
  naam van de klant en, indien van toepassing, naam, telefoonnummer en handtekening
  van de gemachtigde persoon aan wie de goederen zijn meegegeven.

Belgum:

Merchant (Seller) Protection Programme – Belgium
General
Klarna will in accordance with this Protection Programme, also referred to as Shipping Policy,
compensate you, the Merchant, for transactions disputed by the Customer claimed as not received (in
full or partially), or as unauthorised (i.e. the Customer claiming he/she did not make the relevant
purchase). For transactions fulfilling the programme requirements, Klarna will compensate the
Merchant in the amount of the disputed transaction excluding VAT.
Klarna reserves the right to reverse each respective transaction not fulfilling the Programme
requirements.
Klarna reserves the right to change the requirements and will, if deemed necessary, inform you of such
changes with one month’s prior notice.
This Programme applies to the delivery or collection of goods and services to Customers within
Belgium.
Protection Programme Requirements

 1. The transaction shall be captured the same day as the goods are shipped, handed out in store,
  or services rendered, unless otherwise agreed in the Merchant Agreement.
 2. The Merchant shall comply with the following proof of delivery requirements:
  2.1. Shipped goods shall have a Tracking ID. 1
  2.2. Shipping shall be possible to track online.
  2.3. A proof of delivery shall be available to be produced, including:
  2.3.1. Recipient name
  2.3.2. Delivery address (Including street, house number, zip and city)
  2.3.3. Date and time of delivery
  2.3.4. Recipient Signature when the Merchant, the Customer or Klarna opts in for
  signature on delivery
  2.4. In addition to what is set out under section 2.3, the following applies in relation to
  pick-up points:
  2.4.1. Recipient Signature is not required where goods are delivered to a registered
  locked box at the approved address, or to an unmanned pick-up point
  requiring customer registration.
  2.4.2. The phone number or email required for unmanned pick-up should be the
  same as the phone number or email approved by Klarna respectively.
  2.5. In addition to what is set out under section 2.3, the following applies in relation to In
  store collection:
  2.5.1. The Merchant must be able to produce evidence to Klarna that the identity of
  the person collecting the order has been verified and matches with the details
  of the Customer who placed the order.
  2.6. Digital goods e.g. downloads, online dating services and goods handed over from
  consumer to consumer are not covered by Klarna’s Merchant Protection Programme.
  1 Tracking ID can be submitted to Klarna in the capture call.
 3. The Merchant shall comply with the following shipping requirements:
  3.1. Goods must be delivered to the Customer and shipping address last approved by
  Klarna . 2
  3.1.1. For deliveries to pick-up points the merchant shall submit the address of the
  pick-up point .
  3.2. Goods must only be handed out to the Customer approved by Klarna at the time of the
  transaction or to an authorised person as defined below.
  3.3. Authorised person definitions:
  3.3.1. Someone authorised by the Consumer to pick up the goods.
  3.3.2. Home deliveries: a person living in the same household. Proof of delivery shall,
  in addition to the above, state the name of the person receiving the goods.
  Further, the shipping company shall produce a proof of delivery document that
  shows date and time of delivery, printed name and, for orders above 200 EUR,
  also a signature of the recipient.
  3.3.3. Manned pick-up points (e.g. Kiala): If the goods can not be delivered at the
  Customer’s home or if the Customer has chosen a pick-up point, the goods
  shall be sent to the pick-up point of the shipping company closest to the
  approved delivery address or within a range of 10 km of the approved delivery
  address. The shipping company shall verify the ID of both the Customer and
  the person picking up the goods (if these are not the same). Further, the
  pick-up point shall produce a proof of delivery document that shows date and
  time of the hand-out, printed name of the addressee and/or, as the case may
  be, of the authorized person and signature of the person picking up the goods.
  3.3.4. Unmanned Pick-up points (e.g. Pakketautomaat): If the goods can not be
  delivered at the Customer’s home or if the Customer has chosen an unmanned
  pick-up point, the goods shall be sent to the pick-up point of the shipping
  company closest to the approved delivery address or within a range of 10 km
  of the approved delivery address. Klarna reserves the right to exclude certain
  products to be delivered to unmanned pickup points.
  3.3.5. Commercial address deliveries: Klarna only offers protection when the proof of
  delivery is signed by the Customer themselves.
  3.3.6. The phone number or email required for unmanned pick-up should be the
  same as the phone number or email approved by Klarna respectively.
  3.4. At the time of collection, identification documents of the Customer and, if applicable,
  authorised person picking up the goods shall be verified.
 4. The Merchant shall store the information related to the respective delivery/hand-out(e.g.
  tracking number, proof of delivery, third party authorization and identification) for at least six
  (6) months and, upon request, provide such information to Klarna.
 5. The Merchant must reply to Klarna’s requests:
  5.1. The Merchant shall answer Klarna’s request to stop an order within one (1) business
  day and for a request for information within one (1) business day . 3
  5.2. The Merchant shall provide Klarna with up to date contact details (email address) for
  such requests.
 6. The Merchant must take action upon Klarna’s requests:
  2 Klarna takes no liability for transactions where the goods have been redirected unless the new address is approved by Klarna.
  3 Business day is defined as a day during which the Merchant operates, e.g. dispatches orders and activates/captures orders.
  6.1. The Merchant shall not dispatch/hand-out goods or render services after having been
  informed by Klarna that a transaction shall be stopped . 4
  6.2. The Merchant shall, upon Klarna’s request, use its best effort to stop a delivery or
  collection and provide Klarna with tracking ID and shipping company , even when the 5
  goods or services are already delivered.
  6.3. In case of an unauthorised transaction where goods can be recovered, the Merchant
  shall use its best efforts to assist Klarna with returning the goods to the store.
  6.4. Where the transaction is successfully recalled and goods are recovered, the Merchant
  may claim potential damage costs from Klarna (shipping costs). Such a claim shall be
  sent to Klarna within 30 days from recall. The Merchant shall be able to provide
  specification and proof of cost upon request.
  4 This also applies to orders in pending status, see https://developers.klarna.com/en/gb/kco-v3/pending-orders/.
  5 The merchant may authorize Klarna to directly request information or to ask the shipping company to stop a certain delivery.